Tuesday, January 10, 2012

January 10

 

ANG SAMPUNG UTOS NG DIYOS
(Exodus 20, Deuternomy 5)


1. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko.....
2. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila.....
3. Huwag mong babangggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan.....
4. Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin.....
5. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina.....
6. Huwag kang papatay.....
7. Huwag kang mangangalunya.....
8. Huwag kang magnanakaw.....
9. Huwag kang magbibintang sa iyong kapuwa.....
10. Huwag mong iimbutin ang anomang bagay na pag-aari ng iyong kapuwa.January 10
Bagong Dalisay Komiks Magasin Blg. 129, Enero 10, 1968
Tampok sa taklob-pahina ang kuwentong komiks ni Zoila Tenorio na “Mutya ng Cobra.”
 
Enero 10 sa Kasaysayan ng Pilipinas

          Ang University of Santo Tomas ay binigyan ng titulong “Royal” ni King Charles III (1716-1788) ng Espanya noong Enero 10, 1785, bilang pagkilala sa pagiging militante ng mga mag-aaral ng pamantasan sa panahon ng pakikipagdigma ng Espanya laban sa England.
                                                          o     O     o

          Unang lumabas sa sirkulasyon ang La España Oriental, isang pahayagang itinatag ni Manuel Scheidnagel, infantry commander at kalihim ng Spanish military government, noong Enero 10, 1888.
                                                          o     O     o

          Noong Enero 10, 1899, ipinahayag ni General Emilio Aguinaldo na hindi niya kinikilala ang Treaty of Paris na nilagdaan ng America at Espanya kung saan inililipat ng mga Kastila ang pagmamay-ari at kapangyarihan sa kapuluan ng Pilipinas sa mga Amerikano.
                                                          o     O     o

          Noong Enero 10, 1903, a ilalim ng Republic Act 593, isinabatas ang unang Destist Law sa Pilipinas kung saan inilahad ang mga alituntunin ng propesyon ng dentistry sa bansa.
                                                          o     O     o

          Isang plebisito ang ginanap noong Enero 10, 1973, para sa pagpapatibay ng Bagong Saligang-Batas at nagtatanong sa taong-bayan kung nais pa nilang magpatuloy ang Batas Militar sa bansa. Humigit-kumulang 95% ng taong-bayan ang sumang-ayon.
                                                          o     O     o

          Ginanap sa Pilipinas ang 10th World Youth Day noong Enero 10, 1995. Tumagal ang okasyon hanggang Enero 15.
                                                          o     O     oPinoy personalities and celebrities born on January 10:
1886 – Jesus Balmori, Filipino poet and journalist in Spanish – in Ermita, Manila. (d. May 23, 1948)
1955 – Rolando del Rosario Mendoza, Jaycees International’s “Ten Outstanding Policemen of the Philippines” awardee (1986) and slain hostage-taker in the fatal August 23, 2010 Manila Hostage Crisis where, because of mishandling of the government, eight Hong Kong tourist were killed in the exchange of fire during the assault – in Naic, Cavite. (d. August 23, 2010)

 

Marvel Comics What If...? Vol. 2 No. 69
(What If Stryfe Killed the X-Men?
January 1995)
Picture Trivia
          Marvel Comics What If...? No. 69 poses the question “What If Stryfe (and Apocalypse) Killed the X-Men (and members of the X-Force and X-Factor)?” In this storyline, Charles Xavier, Jean Grey, Cyclops, Wolverine, Bishop, Psylocke, Beast, Iceman, Polaris, Archangel, Storm and Havoc all died; Cable and Stryfe are brothers, the sons of Cyclops and Jean Grey; Apocalypse and Stryfe were sucked into a time vortex; and in the aftermath, Cable became the leader of the remaining mutants, which became known as the New X-Men. The story was written by Mariano Nicieza, penciled by J. R. Justiniano, inked by Roy Richardson, and colored by Kevin Tinsley.

                                                o     O     o

 

2 comments: