Tuesday, January 10, 2012

January 10

 
Mga komiks (comics) na lumabas sa sirkulasyon sa buwan ng Enero
 
ANG SAMPUNG UTOS NG DIYOS
(Exodus 20, Deuternomy 5)

Illustration of Moses and the Ten Commandments
On the cover of Military Chronicles Vol. 1 No. 3
1. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko.....
2. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila.....
3. Huwag mong babangggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan.....
4. Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin.....
5. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina.....
6. Huwag kang papatay.....
7. Huwag kang mangangalunya.....
8. Huwag kang magnanakaw.....
9. Huwag kang magbibintang sa iyong kapuwa.....
10. Huwag mong iimbutin ang anomang bagay na pag-aari ng iyong kapuwa.
January 10
January 10 (1953): Bulaklak Komiks No. 0061
On the Cover: Pedro de la Torre’s “Ang Kampilan ni Lapu-Lapu”


Enero 10 sa Kasaysayan ng Pilipinas

          Ang University of Santo Tomas ay binigyan ng titulong “Royal” ni King Charles III (1716-1788) ng Espanya noong Enero 10, 1785, bilang pagkilala sa pagiging militante ng mga mag-aaral ng pamantasan sa panahon ng pakikipagdigma ng Espanya laban sa England.
                                                          o     O     o

          Unang lumabas sa sirkulasyon ang La España Oriental, isang pahayagang itinatag ni Manuel Scheidnagel, infantry commander at kalihim ng Spanish military government, noong Enero 10, 1888.
                                                          o     O     o

          Noong Enero 10, 1899, ipinahayag ni General Emilio Aguinaldo na hindi niya kinikilala ang Treaty of Paris na nilagdaan ng America at Espanya kung saan inililipat ng mga Kastila ang pagmamay-ari at kapangyarihan sa kapuluan ng Pilipinas sa mga Amerikano.
                                                          o     O     o

          Noong Enero 10, 1903, a ilalim ng Republic Act 593, isinabatas ang unang Destist Law sa Pilipinas kung saan inilahad ang mga alituntunin ng propesyon ng dentistry sa bansa.
                                                          o     O     o

          Isang plebisito ang ginanap noong Enero 10, 1973, para sa pagpapatibay ng Bagong Saligang-Batas at nagtatanong sa taong-bayan kung nais pa nilang magpatuloy ang Batas Militar sa bansa. Humigit-kumulang 95% ng taong-bayan ang sumang-ayon.
                                                          o     O     o

          Ginanap sa Pilipinas ang 10th World Youth Day noong Enero 10, 1995. Tumagal ang okasyon hanggang Enero 15.
                                                          o     O     oPinoy personalities and celebrities born on January 10:
1886 – Jesus Balmori, Filipino poet and journalist in Spanish – in Ermita, Manila. (d. May 23, 1948)
1955 – Rolando del Rosario Mendoza, Jaycees International’s “Ten Outstanding Policemen of the Philippines” awardee (1986) and slain hostage-taker in the fatal August 23, 2010 Manila Hostage Crisis where eight Hong Kong tourist were killed in the exchange of fire during the assault – in Naic, Cavite. (d. August 23, 2010)THE BIBLE
          The word “Bible” came from the Greek (Βιβλια) Biblia, the plural form of (Βιβλιον) Biblion, which means “book” (during ancient times when printing and bookbinding were not yet invented, handwritten texts in scrolls were the books). It was originally in the diminutive form (Βιβλος) Biblos, which was in turn derived from (Βμβλος) Byblos, meaning “papyrus” – taken from the ancient Phoenician city of Byblos, which exported this kind of writing material.
          The Bible was written under the inspiration and guidance of the Holy Spirit by over 40 different authors from all walks of life: shepherds, farmers, fishermen, tent-makers, physicians, judges, prophets, philosophers and kings. Despite these differences in personality and the span of years it took to write it, the Bible is an extremely cohesive and unified book.
          Aside from being the best source of great inspiration, wisdom and spiritual guidance, the Bible also has many facets that will attract the curiosity of facts-finders.
          The Holy Bible, as is generally accepted, is divided into two parts: The Old and the New Testaments. The Old Testament consists of 39 books with 929 chapters numbered into 23,105 verses, while the New Testament contains 27 books with 260 chapters having 7,956 verses. Depending on the version and translation, the entire Bible contains from 773,650 to 773,800 words.
          The longest book of the Bible is the Book of Psalms having 150 chapters divided into five collections and 2,451 verses. The shortest is a toss-up between the Second and Third Epistles of John. The Second Epistle of John has 13 verses, while the Third Epistle has 14 verses but is written in fewer words.  
The Authority of the Bible, a magazine
published by Worldwide Church of God, 1980.
On the cover: Bibles from the Ambassador
College Collection
          Among the Bible’s authors, Moses wrote the most books in the Old Testament, namely Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy, which is the first five books of the Holy Scriptures collectively known as Torah (Hebrew for “teaching”) or Pentateuch (from the Greek penta, meaning “five, and teuchos, meaning “book”). The Apostle Paul, on the other hand, wrote 13 books (epistles) of the New Testament and co-wrote a 14th book, the Epistle to the Hebrews.
            The longest personal name written in the Holy Scriptures is that of Mahershalal-hash-baz, the symbolic name of the second son of Isaiah found in verses 1 and 3 of chapter VIII of the Book of Isaiah. The name literally means “Speed the spoil, hasten the booty.” Longer by two letters is the title in the caption of Psalm 22, rendered in Hebrew as Al’Ayyeleth Hash-Shanar, which means “The Deer of the Dawn.”


First 10 words of the Standard Bible:
“In the beginning GOD created the heavens and the Earth.” (Genesis 1:1)

First 10 men mentioned by name in the Bible:
1. Adam (Genesis 2:19), first man on Earth.
2. Cain (Genesis 4:1), Adam and Eve’s first born son.
3. Abel (Genesis 4:2), Adam and Eve’s second son.
4. Enoch (Genesis 4:17), Cain’s first born son; not to be confuse with Jared’s son and Methuselah’s father, who spent his life in fellowship with GOD (Genesis 5:18-24).
5. Irad (Genesis 4:18), Enoch’s son.
6. Mehujael (Genesis 4:18), Irad’s son.
7. Methushael (Genesis 4:18), Mehujael’s son.
8. Lamech (Genesis 4:18), Methushael’s son; not to be confuse with Methuselah’s son and Noah’s father (Genesis 5:25-31).
9. Jabal (Genesis 4:20), Lamech’s first born son.
10. Jubal (Genesis 4:21), Lamech’s second son.

First 10 women mentioned by name in the Bible:
1. Eve (Genesis 3:20), Adam’s wife; she is the second person mentioned by name in the Bible.
2. Adah (Genesis 4:19), Lamech’s first wife; the 10th person mentioned by name in the Bible.
3. Zillah (Genesis 4:19), Lamech’s second wife.
4. Naamah (Genesis 4:22), Lamech’s daughter by Zillah and Tubal Cain’s sister.
5. Sarai (Genesis 11:29), later renamed Sarah, wife of Abraham.
6. Milcah (Genesis 11:29), daughter of Haran, who married her father’s brother Nahor.
7. Hagar (Genesis 16:1), Sarah’s slave girl whom she gave to her husband Abraham to sleep with which she bore him a son, Ishmael.
8. Rebecca (Genesis 22:23), Bethuel’s daughter and Isaac’s first cousin who became his wife.
9. Reumah (Genesis 22:24), Nahor’s concubine.
10. Keturah (Genesis 25:1), Abraham’s second wife after Sarah died. Although Hagar bore Abaraham a son, she was Sarah’s slave girl and not considered a wife but a concubine.

10 People who lived the longest as mentioned in the Bible:
1. Methuselah, 969 years (Genesis 5:25)
2. Jared, 962 years (Genesis 5:20)
3. Noah 950 years (Genesis 9:29)
4. Adam, 930 years (Genesis 5:5)
5. Seth, 912 years (Genesis 5:8)
6. Cainan, 910 years (Genesis 5:14)
7. Enosh, 905 years (Genesis 5:11)
8. Mahalaleel, 895 years (Genesis 5:17)
9. Lamech, 777 years (Genesis 5:31)
10. Shem, 600 years (Genesis 11:10)

First 10 specific names of places on Earth mentioned in the Bible:
1. Eden (Genesis 2:8), the place (paradise) where GOD planted a garden for Adam and Eve to live.
2. Pishon (Genesis 2:11), the first river flowing out of Eden.
3. Havilah (Genesis 2:11), the land where the river Pishon flowed around.
4. Gihon (Genesis 2:13), the second river flowing out of Eden.
5. Cush (Genesis 2:13), the land where the river Gihon flowed around.
6. Hiddekel (Genesis 2:14), the third river. In other Bible version, the name is Tigris.
7. Assyria (Genesis 2:14), the land where the river Hiddekel flowed forth.
8. Euphrates (Genesis 2:14), the fourth river.
9. Nod (Genesis 4:16), the land, east of Eden, where Cain lived after he left the presence of GOD.
10. Enoch (Genesis 4:17), the city that Cain built and named after his son Enoch.Larawang Tribiya
SuperKilabot Komiks No. 144, January 10, 2000
          Ang salitang Filipino na “kilabot” ay tumutukoy sa matinding takot. Ang katumbas nito sa wikang English ay “phobia.” Halimbawa: Ang “spectrephobia” ay kilabot o matinding takot sa mga pinaniniwalaang multo, maligno o masasamang ispiritu. Ang isa pang salitang English na katumbas nito ay “terror.”
Dagdag Kaalaman
          Alam niyo ba na ang “multo” sa pakahulugan na “nagbabalik na kaluluwa ng namayapang tao” ay walang batayan sa Bibliya? Kung ang Bibliya ang tatanungin, ang mga kaluluwa at ispiritu ng mga namayapa ay hindi na maaaring makabalik pa sa lupa, sapagkat naglaho na ang kanilang pag-iisip at alaala (Psalms 146:4, Ecclesiastes 9:5-6). Sinasabi rin ng Bibliya na ang kaluluwa ay hihimlay sa alabok ng katawan ng namayapa haggang sa Araw ng Paghuhukom kung saan sila ay gigisingin upang hatulan, samantalang ang ispiritu ay dagliang bumabalik sa Dakilang Lumikha sa sandali ng pagyao. Ang mga sinasabing “multo” ay mga demonyo, maligno o kaya’y mga ispiritu ng sanglibutan na nagpapanggap lamang na mga kaluluwa ng namayapa.
                                                         o     O     o

          Ayon pa rin sa Bibliya, kasalanan sa Diyos ang sumangguni sa mga ispiritista para kausapin ang mga kaluluwa ng namayapa (Leviticus 19:31, Deuteronomy 18:10-13, Isaiah 8:19-20).
                                                         o     O     o

2 comments: