Wednesday, July 19, 2017

Komiks: Hindi Ba Sapat ang Pag-ibig?


Mga Kuwentong Puro Wakas Taon 4 Blg. 178, Hulyo 19, 1993
Tampok sa taklob-pahina ang kuwentong “Bukas ang Magpapasya..... Bukas ang Hahatol”
na isinulat ni Ysidore Rey Avila at iginuhit ni Ernie Ocampo

Isa pang wakasang kuwentong isinulat ko sa ilalim ng sagisag-panulat na Uriel Arkanghel at iginuhit ni Oscar Gotis. Ang “Hindi Ba Sapat ang Pag-ibig?” ay isang paghamon sa awiting “Sometimes Loves Just Ain’t Enough.” Ako’y nanininiwala na kung tunay ang pag-ibig, ito ay higit pa sa higit at umaapaw sa kasapatan.“Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob; ang pag-ibig ay hindi nananaghili; ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri; hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama; hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan; lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. ANG PAG-IBIG AY HINDI NAGKUKULANG KAILAN MAN: kahit maging mga hula, ay mangatatapos; maging mga wika, ay titigil; maging mga kaalaman, ay mawawala.” – Ang Unang Sulat ni Pablo sa mga Taga Corinto 13:4-8, Ang Biblia, Ang Banal na Kasulatan sa Wikang Tagalog.

No comments:

Post a Comment