Sunday, April 30, 2017

Pinay Matematika: ParadoksikoPinay Digest Taon 2 Blg. 26, Abril 30, 1994
(First Anniversary Issue)


Ang pang-pitong isyu ng “Pinay Matematika” na ang paksa ay tungkol sa “Paradoksiko” (pp. 46-47).“Lahat ng mga bagay ay nagsisidating na parapara sa lahat: may isang pangyayari sa matuwid at sa masama; sa mabuti, at sa malinis, at sa marumi; sa kaniyang naghahain at sa kaniyang hindi naghahain: kung paano ang mabuti, gayon ang makasalanan; at ang sumusumpa, gaya ng natatakot sa sumpa..... Ako’y bumalik, at nakita ko sa ilalim ng araw, na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabaka man ay sa mga malakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, ni ang kaloob man ay sa matatalino; kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat.” – Eclesiastes 9:2 & 11, Ang Biblia, Ang Banal na Kasulatan.

No comments:

Post a Comment