Wednesday, March 15, 2017

Pinay Matematika: Simpleng Pamamaraan
Pinay Digest Taon 1 Blg. 23, Marso 15, 1994
Ang aking kolum na “Pinay Matematika” kung saan tinalakay ko ang mga “Simpleng Pamamaraan” (pp. 46-47) ng pagsagot sa mga katanungang may kaugnayan sa matematika. Tinalakay ko rin sa isyung ito kung paanong sa pamamagitan ng matematika ay makaguhit ng hugis na korteng puso o cardioid.“..... Sinabi ng PANGINOON kay Samuel, huwag mong tignan ang kaniyang mukha, o ang taas ng kaniyang kataasan...., sapagka’t hindi tumitingin ang PANGINOON na gaya ng pagtingin ng tao: sapagka’t ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni’t ang PANGINOON ay tumitingin sa puso.” – Ang Unang Aklat ni Samuel 16:7, Ang Biblia, Ang Banal na Kasulatan, PBS.

No comments:

Post a Comment