Friday, May 26, 2017

Ang Numero ng Bestya


Gintong Mariposa Taon 1 Blg. 14, Mayo 26, 1992
Nasa taklob-pahina si Albert Martinez, Liezl,
at ang kanilang mga anak na sina Alfonso at Alyana.


Sa mga merong hexakosioihexekontahexaphobia, basahin ninyo ang maiksing artikulong ito.“Hindi sila tunay na apostol, kundi nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Cristo. Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi kataka-taka na magkunwaring lingkod ng katuwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon sa kanilang mga gawa.” – Ang Ikalawang Sulat ni Pablo sa mga Taga-Corinto 11:13-15, Magandang Balita Biblia, Tagalog Popular Version.

No comments:

Post a Comment