Saturday, April 8, 2017

Mga Kaalam at Patotoo mula sa Banal na Kasulatan


Artista Magazine  Vol. 5 No. 254, April 8, 1996
On the cover: Sharmaine Suarez
 

Ang artikulong ito ay may orihinal na pamagat na “Mga Kaalaman at Patotoo Mula sa Banal na Kasulatan,” subali’t ito ay pinalitan at pinaikli ng editor bilang “Mga Lihim ng Biblia.” Isa itong pagliliwat ng artikulo ko sa English na “Facts from the Bible” na inilimbag humigit-kumulang isang taon ang nakalipas sa Celebrity World (April 17, 1995).“Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito’y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng alinmang propesiya sa Kasulatan sa sariling kakayahan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao; ito’y galing sa DIYOS at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.” – Ang Ikalawang Sulat ni Pedro 1:19-21, Magandang Balita Biblia, Tagalog Popular Version.

No comments:

Post a Comment